Notulen ALV 2020

Notulen 112e algemene ledenvergadering HSV de Brasem

Datum: Vrijdag 6 maart 2020.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Trefkoele+ Panoramazaal.
Aanwezig: 27 leden en 6 bestuursleden

1. Opening.
De voorzitter opent de 112e ALV om 20:10 en heet iedereen van harte welkom op
deze avond.
Er wordt een moment stilte gevraagd voor de leden die ons ontvallen zijn afgelopen
jaar. Met in het bijzonder voor Anton Snijder als erelid van onze HSV.
 
2. Ingekomen stukken.
Verder als de gebruikelijke stukken van de gemeente en Sportvisserij Nederland en
SportVisserij Oost Nederland zijn er geen bijzondere ingekomen stukken binnen
gekomen.
 
3. Notulen ALV 2019.
De notulen van de 111e ALV worden goed gekeurd door de leden, met dank aan de
secretaris.
 
4. Jaarverslag 2019.
Het jaarverslag van 2019 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden, met dank aan
de secretaris.
 
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.
Het financieel jaarverslag van 2019 en de begroting voor het jaar 2020 worden
goedgekeurd met dank aan onze penningmeester.
 
6. Bevindingen kascommissie.
(Dhr. R. westerhof en Dhr. J.Herbrink), tevens verkiezing nieuw kascommissielid
voor de heer R.Westerhof.
De kascommissie geeft decharge omtrent het gevoerde financiƫle beleid.
Dhr. Westerhof is aftredend en Dhr. Arends geeft aan dat hij wil toetreden tot de
kascommissie. Waarvoor dank!
De nieuwe kascommissie:
J. Herbrink (laatste termijn)
P.Arends (Eerste Termijn)
 
7. Vaststellen contributie 2021.
De verhoging van federatieve afdrachten van Sportvisserij Nederland en/of
Sportvisserij Oost Nederland zullen met 2.08% verhoogd worden, er wordt vanuit
HSV De Brasem geen verhoging door gevoerd te voeren voor het boekjaar 2021.
 
8. Bestuursverkiezing.
Op de ALV van 6 maart waren er geen van onze bestuursleden aftredend en of
herkiesbaar.
Bestuurssamenstelling na de ALV van 6 maart:
Voorzitter: Stefan Everts
Secretaris: Alwin Reimert
Penningmeester: Tim Bergman
Ledenadministratie: Tim Bergman
Algemeen bestuurslid: Ab Westerkamp
Algemeen bestuurslid: Jan Kulsdom
Algemeen bestuurslid: Renee Oude Breuil
 
9. Pauze.
 
10. Prijsuitreiking diverse wedstrijden

Senioren: 1. R de Graaf 2.R. Hilgenkamp 3. R. Oude Breuil
 
55+: 1. Dhr. Hartman 2. Dhr. Dijkgraaf 3. Dhr. Kulsdom
 
Jeugdcompetitie: 1. Unique Westerkamp 2. Indy Westerkamp. 3. Leon Van Wijnen.
 
Karperkoppel: 1. Gert Wierbos en Jan Jansen.
 
2. Patrick Arends en Rudi Seinen.
 
3.Sven Wilmink en Remco Westerhof.
 
11. Rondvraag.
Dhr. Ekkelenkamp vraagt of er graskarper uitgezet kan worden.
Het bestuur is van mening dat een klein aantal graskarpers uitgezet kunnen worden
op de Thomas a Kempis vijver, Helaas zal het uitzetten van graskarpers in de huidige
vorm op de Polhaarwegvijver geen optie zijn aangezien dat de wortels van de
beplanting door de bodem heen woekeren.
Een vraag of er een samenwerkingsverband is tussen Genemuiden en Dalfsen.
Het bestuur geeft ter kennen dat dit niet aan de orde is aangezien wij al een
samenwerking met Nieuwleusen en Lemelerveld.
Dhr. Hilgenkamp vraagt: of het inschrijfgeld van de regionale wedstrijden vergoed
wordt.
Onze penningmeester geeft aan dat dit inderdaad het geval is. En als het bewijs van
inschrijving naar hem toe verzonden wordt dit uiteraard vergoed wordt.
 
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 wenst iedereen een goede terugreis en
dankt iedereen voor hun komst.