Notulen ALV 2023

Notulen 115e algemene ledenvergadering HSV de Brasem

Datum: Vrijdag 3 Maart 2023.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Panoramazaal Trefkoele+

1.Opening.
De Voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet iedereen van harte welkom op de 115e ALV van HSV De Brasem en vraagt de aanwezige leden om een moment stilte in acht te nemen voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2.Ingekomen stukken.
Verder dan de gebruikelijke stukken van de Gemeente Dalfsen en Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland zijn er geen bijzondere ingekomen stukken binnen gekomen bij het Secretariaat.

3.Notulen ALV 2022. De notulen van de ALV van 2022 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan de Secretaris.

4.Jaarverslag secretaris 2022.
Het jaarverslag van 2022 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan de Secretaris.

5.Jaarverslag penningmeester 2022.
Het bestuur is voornemend om de algemeen bestuursleden een omkosten vergoeding van 100 euro per jaar te geven.


6.Bevindingen kascommissie. (Dhr.J.Herbrink en Dhr. S.Wilmink.

Kascommissie na de ALV van 3 Maart 2023?S. Wilmink (Tweede termijn) ?J. Herbrink (Tweede Termijn) (Drie termijnen.)
7.Vaststellen contributie 2024.
Het bestuur is voornemend om de vergunning van af 2024 met 50 cent te verhogen exclusief de mogelijke verhogingen van SVN en SVON
8.Bestuursverkiezing.
Dhr. A.Westerkamp is aftredend en niet herkiesbaar.
Dhr. A.Reimert is aftredend en herkiesbaar.
Dhr. R oude Breuil is aftreden en herkiesbaar.

9.Pauze.

10.Prijsuitreiking diverse wedstrijden.
Jeugd wedstrijd 1e plek voor Lysanne Pierik
Seniorenwedstrijd 1eRenee oude Breuil.
55 + wedstrijd 1e plek voor Dhr. Kulsdom.
Nacht koppelwedstrijd: 1e – Kregel, J. En Jansen, M. – 72940 gram
Grote koppelwedstrijd: Robbin Sandink en Vincent Vosman 41080 gram
Karper Koppelwedstrijd: 1eStefan Everts en Tim Bergman. 96KG

11.Ed Piek voor de waterschaps-verkiezingen.
Ed piek kwam met vol passie vertellen over de verkiezingen en welke speerpunten water natuurlijk.
12.Toestemming omtrent publiceren op Social Media.
De aanwezige leden zijn akkoord met dit voorstel.

13.Rondvraag.
Dhr. Melenhorst vraagt: of we geen regionale feestdag kunnen met onze partner.

Tonnie ekkelenkamp vraagt: wat de status is met het jeugdkamp van Horstel.
Het Bestuur geeft aan dat wij de banden weer proberen aan te halen.

Dijkgraaf vraagt: hoe hij dat moet met de loodhagels van 2 gram als het loodvrij moet zijn.

14.Sluiting.
21:13