Notulen ALV 2021

Notulen 113e algemene ledenvergadering HSV de Brasem te Dalfsen.
Datum: Vrijdag 1 Oktober 2021.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Panoramazaal Trefkoele+

1.Opening.
De voorzitter opent de 112e ALV om 20:15 en heet iedereen van harte welkom op
deze avond.
Er wordt een moment stilte gevraagd voor de leden die ons ontvallen zijn afgelopen
jaar. Met in het bijzonder voor Noud Vosman hij overleed op 2jarige leeftijd.


2.Ingekomen stukken.
Verder dan de gebruikelijke stukken van de Gemeente Dalfsen en Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland zijn er geen bijzondere ingekomen stukken binnen gekomen bij het Secretariaat.

3.Notulen ALV 112e
De Notulen van de 112e ALV worden goedgekeurd door de aanwezige leden, met dank aan de secretaris.

4.Jaarverslag secretaris 2020.
Het jaarverslag van 2020 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden, met dank aan de secretaris.

5.Financieel Jaarverslag 2020 en de begroting 2021.
Het financieel jaarverslag van 2020 en de begroting voor het jaar 2021 worden
goedgekeurd met dank aan onze penningmeester.

6.Bevindingen kascommissie.
(Dhr. J.Herbrink en Dhr. P. Arends, tevens verkiezing nieuw kascommissielid voor Dhr. J.Herbrink.

De kascommissie geeft decharge omtrent het gevoerde financiële beleid.
Dhr. J. Herbrink is aftredend en Dhr. R. Westerhof geeft aan dat hij wil toetreden tot de kascommissie. Waarvoor dank!

Kascommissie na de ALV van 1 Oktober 2021
P. Arends (laatste termijn)
R. Westerhof (Eerste Termijn)7.Vaststellen contributie 2022
Buiten de eventuele verhoging van Sportvisserij Nederland en/of
Sportvisserij Oost Nederland zal HSV De Brasem geen verhoging doorvoeren voor het boekjaar 2022.

8.Bestuursverkiezing.
Dhr. S. Everts is aftredend en herkiesbaar.
Dhr. Sandink is voornemend om het bestuur te betreden als algemeen bestuurslid.

Het nieuwe zittingstermijn voor Dhr. Everts als Voorzitter en de toetreding van Dhr. R.Sandink als Algemeen Bestuurslid worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling na de 113e ALV
Voorzitter: Stefan Everts
Secretaris: Alwin Reimert
Penningmeester: Tim Bergman
Ledenadministratie: Tim Bergman
Algemeen bestuurslid: Ab Westerkamp
Algemeen bestuurslid: Jan Kulsdom
Algemeen bestuurslid: Renee Oude Breuil
Algemeen bestuurslid: Robbin Sandink


9.Pauze.

10.Prijsuitreiking diverse wedstrijden.
De prijzen zijn al medio maart al bezorgd door de bestuursleden.

Indy Westerkamp 1e Jeugdwedstrijden
Renée oude Breuil 1e Seniorenwedstrijden
Jan kuldom 1e 55+ wedstrijden.
Remco Westerhof en Swen Wilmink 1e Karperkoppel wedstrijd

11.Rondvraag

Vraag: Dhr. Eggens vraagt naar aanleiding van het uitzetten van graskarper op de Thomas a Kempis vijver van afgelopen jaar of er graskarper uitgezet kan worden op de Polhaarweg vijver.
En tevens stelt Dhr. Eggens de vraag of er niet meer stekken gemaakt kunnen worden op de Bellingeweer, de leden die hij spreekt geven te kennen dat er bijna niet meer in de kern van Dalfsen gevist kan worden.
Ook geeft Dhr. Eggens aan dat hij wel eventueel wil helpen met maaien en/ofonderhoud van de Bellingeweer.
Antwoord: Bestuur: dat er een behoorlijk aantal op zwemmen maar helaas wordt deze beplanting niet of nauwelijks weg gegeten door de graskarpers en dat het verwijderen van deze beplanting een risico met zich mee brengt omtrent de onderliggende folie.
Tevens geeft de Voorzitter ter kennen dat hij een week voor de ALV Contact heeft gehad met de gemeente Dalfsen omtrent het maaien van de stekken, vlak voor de ALV zijn deze stekken gemaakt door ons zelf maar er moet door de gemeente en/of ons als vereniging beter onderhoud gepleegd worden.Vraag: Dhr. Melenhorst of er niet meer voorn overgezet kan worden vanuit de
Bellingeweer naar de vijver aan de Polhaarweg.
Antwoord: Het bestuur heeft hier kennis van genomen dat er illegaal vis wordt overgezet wordt naar deze vijver maar dat is ten strengste verboden, ook is het bestuur van mening dat er voldoende vis aanwezig op deze vijver.


Vraag: Dhr. Binnendijk vraagt van wie de vechtarm is.
Antwoord: Deze arm is van Van der Vegt en woont aan de dijk bij de arm.


Vraag: Dhr. Westerhof vraagt aan het bestuur of we niet op dezelfde wijze ons nachtvisbeleid kunnen inrichten als Nieuwleusen doormiddel van eigen nachtvispassen. Want aangezien wij een samenwerking hebben kan HSV de Voorn wel bij ons vissen maar HSV de brasem niet bij HSV de Voorn.
Antwoord: Het bestuur geeft aan dat er op zeer korte termijn gesprekken zullen plaatsvinden tussen de des betreffende partijen en daar zal dit ook op de agenda staan.


Vraag: Dhr. Eggens heeft een vraag over de kolk Marshoek vergunning of het mogelijk is dat de
Vergunning van de aanschaf datum tot het volgende boekjaar dezelfde datum kan ingevoerd worden.
Antwoord: Het bestuur gaat niet over de vergunning dit ligt in beheer bij Dhr. Meulman, en dit kan niet worden aangepast van kalenderjaar naar een vergunning van 365 dagen geldige duur, elke ingangsdatum dan ook is.
Ook geeft de Penningmeester aan dat deze methode ook gehanteerd wordt bij de normale Vispas.


Vraag: Dhr. Eggens heeft ook een vraag of het de bedoeling is dat er met de auto door het weiland naar de kolk gereden mag worden. Want hij heeft geconstateerd dat er in de periode dat de reeën jongen hadden is er door een auto een jonge ree doodgereden.
Antwoord: Aan de voorkant van de Kolkmarshoek mag je met de auto komen van Dhr. Meulman en geeft het bestuur te kennen dat zei er niet altijd aanwezig zijn, wel mag Dhr. Eggens ons altijd bellen bij calamiteiten.


12.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 wenst iedereen een goede terugreis en
dankt iedereen voor hun komst.