Notulen ALV 2022

Notulen: 114e algemene ledenvergadering HSV de Brasem te Dalfsen.
Datum: Vrijdag 4 maart 2022.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Panoramazaal Trefkoele+

1.Opening.
De Voorzitter opent de vergadering om 20:05 en heet iedereen van harte welkom op de 114e ALV van HSV De Brasem en vraagt de aanwezige leden om een moment stilte in acht te nemen voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2.Ingekomen stukken.
Mogelijke structuurwijziging van SVN en of SVON:
SVN is mogelijk voornemend om een structuurwijziging door te voeren vanuit Bilthoven. Hier zal het bestuur bij aanwezig zijn om de mogelijke wijzigingen te volgen tijdens de ALV van SVON
Verder dan de gebruikelijke stukken van de Gemeente Dalfsen en Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland zijn er geen bijzondere ingekomen stukken binnen gekomen bij het Secretariaat.
3.Notulen ALV 2021
De notulen van de ALV van 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan de Secretaris.

4.Jaarverslag secretaris 2021.
Het jaarverslag van 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan de Secretaris.

5.Jaarverslag penningmeester.
Het jaarverslag van 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan de Secretaris.

6.Bevindingen kascommissie.
(Dhr. R.Westerhof Dhr. P. Arends,
Tevens verkiezing nieuw kascommissieleden voor Dhr. R.Westerhof en Dhr.P.Arends zijn aftredend in verband met het toetreden van Dhr. Westerhof aan het bestuur van onze HSV.
?De kascommissie geeft decharge omtrent het gevoerde financiële beleid. ?Dhr. J. Herbrink is en Dhr. S.Wilmink geven aan dat hun willen toetreden tot de kascommissie. Waarvoor dank! 

Kascommissie na de ALV van 4 Oktober 2022?S. Wilmink (Eerste termijn) ?J. Herbrink (Eerste Termijn)


7.Vaststellen contributie 2023
Behoudends de mogelijke verhogingen van SVON en of SVN zijn wij niet voornemend om een verhoging door te voeren voor het boekjaar van 2023.

8.Bestuursverkiezing.
Dhr. Kulsdom is aftredend als Algemeen Bestuurslid en herkiesbaar tevens is Dhr. Bergman aftredend en herkiesbaar. (Penningmeester & Ledenadministratie.)
Dhr. Westerhof is voornemend zitting te nemen in het bestuur (Algemeen Bestuurslid)

9.Pauze.

10.Prijsuitreiking diverse wedstrijden.
Junioren:
Senioren: Renee oude Breuil
55+: Jan Kulsdom
Nachtkoppel wedstrijden: Kregel en Jansen.
Karper koppel competitie: Stefan en Tim.

11.Rondvraag.

Dhr. Dijkgraaf:
Dhr. Dijkgraaf vraagt wat de status is van het hondenuitlaat gebied op de Bellingeweer.

Antwoord Bestuur.
De voorzitter geeft aan dat er een petitie is getekend samen met de omwonenden en dat er over een aantal weken weer een vergadering zal zijn wat nu de gang van zaken wordt.

Tonnie Ekkelenkamp:
Hij vraagt of het bij het bestuur bekend is dat er een kaart is voor het maaien van de stekken op de Bellingeweer.

Antwoord Bestuur.
De voorzitter geeft aan dat hij contact heeft gehad met de Gemeente Dalfsen en naar enige uitleg van de Voorzitter waren de stekken een aantal dagen later weer ruimschoots open gemaaid. Tevens geeft Dhr. Eggens aan dat het moeilijk is om op zij te kunnen vissen en of het mogelijk is dat het Waterschap het riet in een trechter kan maaien.

Tonnie Ekkelenkamp:
Tevens vraagt Tonnie Ekkelenkamp of wij als vereniging wat aan het overlast kunnen doen omtrent het hard en roekeloos varen van motorboten etc.:

Antwoord Bestuur:
De Secretaris geeft aan dat er over een aantal weken een controle avond zal plaatsvinden bij HSV Zwolle waar Politie en Boa’s bij aanwezig zullen zijn, Dit punt zullen wij meenemen op deze avond als agendapunt.

12.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 en bedankt alle aanwezige leden voor hun komst.